Política de privacidade e seguridade

Política de privacidade e seguridade

O Concello de Vimianzo en cumprimento do disposto pola Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/99 de Decembro (LOPD), e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico 34/02 de 11 De Xullo (LSSICE), mantén un compromiso de rigoroso cumprimento da lexislación vixente en materia de tratamento de datos persoais e seguridade da información co obxecto de garantir que a recollida e tratamento dos datos facilitados polos seus clientes se efectúen baixo niveis de seguridade que impidan a perda ou manipulación de datos.

Protección de datos de carácter persoal

Os datos persoais recollidos a través dos formularios residentes en www.vimianzos.es incorpóranse a un arquivo de datos propiedade exclusiva do Concello de Vimianzo. Os ditos datos serán empregados, previo consentimento expreso á comunicación vía correo electrónico informándolle, á súa vez, de que tal consentimento poderá ser revocado en calquera momento, bastando para iso que dirixa carta, ou mensaxe vía correo electrónico, indicando o motivo, ás direccións que se indican a continuación:

Praza do Concello, nº6, 15128 Vimianzo (A Coruña)
Teléfono: 981 716 001 – Fax: 981 716 650
Correo electrónico: correo@vimianzo.gal

O responsábel do arquivo é o Concello de Vimianzo co CIF P1509300H e enderezo social é: Praza do Concello, nº6, 15128 Vimianzo (A Coruña), ante quen os PARADORES poidan exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación ou cancelación dos seus datos que recoñece a lei, vía postal, coa sinatura autógrafa do interesado e fotocopia do seu documento nacional de identidade ou o documento de identidade.